Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Anja Roosendaal

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht aan Anja Roosendaal Coaching Training & Advies verstrekt;
 2. De Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies uitgebrachte offertes en aanvaarde opdrachten en deze maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Anja Roosendaal Coaching Training & Advies en de opdrachtgever.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zijn aanvaard.
 4. Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als dan zullen Anja Roosendaal Coaching Training & Advies en opdrachtgever ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Anja Roosendaal Coaching Training & Advies onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

 1. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies is ontvangen.
 2. Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Anja Roosendaal Coaching Training & Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand zijn gekomen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst gevolgen heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal Anja Roosendaal Coaching Training & Advies de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Anja Roosendaal Coaching Training & Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.
 2. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de klant worden de kosten van de tot dan gemaakte uren in rekening gebracht. Tevens wordt verwezen naar het onder artikel 7.7 gestelde.
 3. Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gehanteerde (opleidings-)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen ligt bij Anja Roosendaal Coaching Training & Advies.
 2. Het is opdrachtgever – anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies – uitdrukkelijk verboden de producten als omschreven in lid 1 van dit artikel alsook de door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies voor de uitvoering van de opdracht gehanteerde methoden, methodieken en technieken – al dan niet met inschakeling van derden – te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 7 Overeengekomen som en betaling

 1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij Anja Roosendaal Coaching Training & Advies en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, wordt de overeengekomen bedragen, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, naar rato per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Alle kosten na overleg met de opdrachtgever door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. Aan het einde van de maand waarin de kosten zijn gemaakt, worden deze kosten door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever is gehouden elke door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies ingediende factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies – onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding – gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag.
 1. Indien Anja Roosendaal Coaching Training & Advies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8 Inschakeling derden

 1. Anja Roosendaal Coaching Training & Advies is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. Voor iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies voor door haar ingeschakelde derden is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies slechts gehouden de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van het honorarium, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. De in totaal door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan 3.000 euro.

 

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Annulering door Opdrachtgever dient altijd schriftelijk bij Anja Roosendaal Coaching Training

& Advies te worden gemeld.

 1. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert dient deze rekening te houden met de volgende kosten:
 • Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de eerste dag van de training of het adviestraject is de Opdrachtgever verplicht 50% van de deelnamesom en eventuele voorbereidingskosten te vergoeden.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste dag van de training of het adviestraject  is de Opdrachtgever verplicht 100% van de deelnamesom te vergoeden.
 1. In geval de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 2. Anja Roosendaal Coaching Training &Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
 • na het sluiten van de overeenkomst Anja Roosendaal Coaching Training & Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 1. Voorts is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Anja Roosendaal Coaching Training & Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Anja Roosendaal Coaching Training & Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Anja Roosendaal Coaching Training & Advies, zal Anja Roosendaal Training & Advies in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Anja Roosendaal Coaching Training & Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Anja Roosendaal Coaching Training & Advies anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Anja Roosendaal Coaching Training & Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Anja Roosendaal Coaching Training & Advies door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Anja Roosendaal Coaching Training & Advies het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.
 2. Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, van welke aard en/of omvang ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.
 3. Als Anja Roosendaal Coaching Training & Advies haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en werkzaamheden.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Anja Roosendaal Coaching Training & Advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Anja Roosendaal Coaching Training & Advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van eigen schade, hierdoor ontstaan.

 

Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin Anja Roosendaal Coaching Training & Advies meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal Anja Roosendaal Coaching Training & Advies de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.

Indien de Anja Roosendaal Coaching Training & Advies besluit tot opheffing van de geheimhouding dient zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever te informeren.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Anja Roosendaal Coaching Training & Advies zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Een opdracht (of onderdelen daarvan) moet worden voltooid voor of op de overeengekomen termijnen. Overeengekomen termijnen betreffen, tenzij anders is overeengekomen, geen fatale termijnen zodat voor het intreden van verzuim (toerekenbare tekortkoming) een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 2. Anja Roosendaal Coaching Training & Advies is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden., Opdrachtgever zal Anja Roosendaal Coaching Training & Advies vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen Anja Roosendaal Coaching Training & Advies doen gelden.
 3. De (rechts) vordering en/of klacht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever en/of klant niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken doch uiterlijk binnen 4 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Anja Roosendaal Coaching Training & Advies ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en/of indien genoemde (rechts)vordering wordt ingesteld later dan 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht middels voltooiing dan wel opzegging is geëindigd. Het genoemde vorderingsrecht vervalt voorts door verloop van 1 jaar na de schriftelijke ingebrekestelling in geval binnen deze tijdspanne geen rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 4. Anja Roosendaal Coaching Training & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van de door haar voorgestelde kandidaten en/of werkgevers, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle onderhandelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Anja Roosendaal

Coaching Training & Advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.