Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden van Anja Roosendaal

Medewerkers en trainers die werken voor Anja Roosendaal Coaching Training & Advies, streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in al hun werkzaamheden, zoals in de contacten, met betrekking tot de financiële afhandeling, in het uitvoeren van trainingen en gedurende persoonlijke begeleiding. Er bestaat helaas altijd een kans dat niet alles verloopt zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan.

Indien u een klacht heeft over Anja Roosendaal Coaching Training & Advies, kunt u contact opnemen met Mevrouw A. (Anja), eigenaar van Anja Roosendaal Coaching Training & Advies. Gezamenlijk zal er op zoek gegaan worden naar een passende oplossing, waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Formele schriftelijke klacht
Als uw klacht na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt de klacht rechtreeks richten aan Mevr. P. Ohlsen, MfN register mediator.
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend:

Patricia Ohlsen
MfN register mediator
Jachtwerf 16
2725 DP Zoetermeer
M 06-12261201
patricia@patan.nu

Mevr. P. Ohlsen zal de klacht in behandeling nemen indien:

– de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Anja Roosendaal Coaching Training & Advies;
– de klacht verstuurd is binnen vier weken. De vier weken gaan in op het moment dat de klacht ontstaat;
– de klacht een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar.
– Na ontvangst van de klacht stuurt mevr. P Ohlsen de klager en Anja Roosendaal Coaching Training & Advies een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
– Mevr. P. Ohlsen behandelt klachten vertrouwelijk. De precieze inhoud van de klacht wordt verder alleen bekend gemaakt aan Anja Roosendaal Coaching Training & Advies.
– Mevr. P. Ohlsen hoort de klager en Anja Roosendaal Coaching Training & Advies.
– Mevr. P. Ohlsen beoordeelt of de klacht gegrond is. Indien dit het geval is, kan zij besluiten dat de klager recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van het gefactureerde en reeds betaalde bedrag.
– Mevr. P. Ohlsen doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht. Indien de bezwarencommissie meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitspraak stelt zij de klager en Anja Roosendaal Coaching Training & Advies hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van de klacht. Mevr. P. Ohlsen geeft dan ook een indicatie van de termijn waarbinnen de uitspraak wel zal plaatsvinden.
– De afhandeling bestaat uit een rapportage met daarin de bevinding van het onderzoek en de eventueel genomen maatregelen. In de rapportage staan de volgende gegevens:

– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw klacht; o Een nadere omschrijving van uw klacht;
– De indieningdatum van uw klacht;
– De opleiding, cursus of training;
– De gevoerde correspondentie over de klacht;
– De status van de klacht (in behandeling/ afgehandeld);
– De datum en wijze van afhandeling van de klacht;
– De eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond;

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter. Beschreven klachtenprocedure sluit die mogelijkheid niet uit.