Trainingen

Trainingen Samen werken voor het kwetsbare kind en gezin

Training werken met de meldcode
Gebruik van de meldcode geeft u, als professional, houvast bij het signaleren en het in gang zetten van interventies. Deze training richt zich op de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om adequaat te kunnen signaleren, te handelen en in gesprek te gaan met de direct betrokkenen van zorg om en voor kind en gezin.

Training Sociale Domein: Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale team. In samenwerking met Veilig Thuis
De training is voor de professionals die werken in het sociale domein, zoals medewerkers van jeugd- en gezinsteam en sociale wijkteams. In de gehele training wordt voortdurend gewerkt met casussen uit de praktijk. Vooraf aan elke module ontvangen deelnemers huiswerk.
De training bestaat uit vijf modules van elk vier uur

Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld
“Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?”
“Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?”
Herkent u deze vragen? Volg dan de Training Aandachtsfunctionaris

Vroegsignaleren en bespreekbaar maken van zorg
Als onderwijsprofessional wordt van u verwacht dat u competent bent in het signaleren, zorg delen, grenzen stellen, dossiervorming, afspraken maken met ouders, kinderen en collega’s en geven van feedback. Onder andere de invoering van het passend onderwijs en de wet op de sociale veiligheid op school vragen dit van u.
Communicatie is een belangrijke competentie om ouders mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind.

Staat uw specifieke vraag er niet bij? Op de volgende gebieden maakt Anja in overleg met opdrachtgever trainingen op maat:

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Ouder en kind
* 1Gezin1Plan
* GIZ-Methodiek

Wet en regelgeving
* Wet op Sociale veiligheid

Samenwerken en professionaliseren
* Ketensamenwerking

Grensoverschrijdend gedrag

Communicatie
Bespreekbaar maken van uw zorgen als professional met betrokkenen:
* Slechtnieuws gesprekken
* Begrenzen van gedrag
* Vergaderen
* Afspraken maken
* Feedback in ketensamenwerking

Neem contact op met Anja Roosendaal voor meer informatie

 

Anja Roosendaal Coaching Training en Advies is geregistreerd in het CRKBO en gecertificeerd trainer Movisie Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Anja is opgenomen in Register Leraar en is BIG geregistreerd.