Vroegsignaleren en bespreekbaar maken van zorg: Samenwerken en Communiceren met ouders en collega’s

Vroegsignaleren en bespreekbaar maken van zorg: Samenwerken en Communiceren met ouders en collega’s

Voor een goede samenwerking rondom een kind en/of gezin is het van belang dat onderwijsprofessionals en ouders elkaar aanspreken wanneer men vragen of zorgen heeft. Hierdoor ontstaat tevredenheid over de ander en zal men eerder een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren.

Door de invoering van het passend onderwijs, de wet op de meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld en de wet op de sociale veiligheid op school, wordt van onderwijsprofessionals verwacht dat men competent is in het signaleren, zorg delen, grenzen stellen, dossiervorming, afspraken maken met ouders, kinderen en collega’s  en geven van feedback.

Communicatie is een belangrijke competentie om ouders mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind.

Doelgroep
Professionals, werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

 • Het in een zo vroeg mogelijk stadium zorg bespreekbaar maken met ouders;
 • Het bevorderen van een goede communicatie tussen professionals en ouders die betrokken zijn bij de school?
 • Ouders betrekken bij de ontwikkeling hun kind;
 • Regie houden in het gesprek;
 • Het scheppen van samenwerkingscondities en heldere verwachtingspatronen.
 • Versterken van professionele attitude.

 

De training bestaat uit 2 dagdelen. Een dagdeel bestaat uit 3½ uur. Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een voorbereidende opdracht.

Dagdeel 1

 • Kennismaking
 • Inventariseren leervragen
 • Communicatie en samenwerken
 • Kennisoverdracht en interactieve oefeningen
 • Reflecteren op eigen communicatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Kennisoverdracht en interactieve oefeningen
 • Zicht op eigen weerstand

Dagdeel 2

 • De hele middag werken met een trainingsacteur
 • Zicht op eigen weerstand

Meer weten over deze training? Neem contact op met Anja