Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale teams

Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale teams

Deze training is ontwikkeld op verzoek van de gemeenten in Hollands Midden en wordt van harte aanbevolen.
De training is bedoeld voor de professionals die werken in het sociale domein, zoals medewerkers van jeugd-en gezinsteam en sociale wijkteams. De training is voor professionals die werken in het sociale domein, zoals medewerkers van het jeugd en gezinsteams, participatiewet, CJG en WMO-consulent

In de gehele training wordt voortdurend gewerkt met casussen uit de praktijk. Vooraf aan elke module ontvangen deelnemers huiswerk. De training bestaat uit vijf modules van elk vier uur.

Module 1: Basiskennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties
In deze module gaan deelnemers aan de slag met de verschillende vormen van geweld, de aard en omvang, de dynamiek en eigen normen en waarden die een rol spelen bij het signaleren en handelen. De Wet meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis komen aan bod.

Module 2: Juridische positie van het lokale team, vrijwillige hulp, meldcode
De juridische gevolgen van het werken binnen het vrijwillig kader staan in deze module centraal. De juridische aspecten worden middels casuïstiek besproken. Zo komt aan bod: beroepsgeheim, toestemming, delen van gegevens, meldrecht, positie en dossiervorming.

Module 3: Een analyse maken, professionele oordeelsvorming
Deelnemers leren in deze module hoe zij het analysemodel van Signs of Safety1 kunnen inzetten binnen hun werk. Zo wordt aandacht besteed aan zorgen, krachten, hulpbronnen, veiligheidsinschatting aan de hand van de schaalvraag en het maken van een weging.

Module 4: Veiligheid, Hulpverlening en herstel
In deze module wordt aandacht besteed aan traumasensitief werken. Daarnaast komen de inhoud en het doel van het werken met een veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan aan de orde. Men leert werken met deze plannen aan de hand van casuïstiek.

Module 5: Gespreksvaardigheden, praten met cliënten over zorgen en vermoedens
Deelnemers leren het belang van mandaat krijgen van cliënten om te spreken over moeilijke onderwerpen of om toestemming te vragen aan ouders om in gesprek te gaan met hun kind. Deelnemers oefenen met oplossingsgerichte vragen in combinatie met de focus op veiligheid en stoppen van geweld.

In deze training krijgen deelnemers meer kennis over: 
* waarover het gaat bij kindermishandeling en huiselijk geweld (18-)? En waarover het gaat bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling (18+); – de werkwijze van Veilig Thuis en hoe een optimale samenwerking met Veilig Thuis verloopt;

* wat de juridische gevolgen zijn van het werken binnen het vrijwillig kader en hoe het team de Wet meldcode kan gebruiken;

* hoe het team de situatie kan analyseren (aan de hand van Signs of Safety);

* hoe het team kan werken met veiligheids- en hulpverleningsplannen;

* en hoe zij oplossingsgerichte gesprekstechnieken en het vragen van mandaat kunnen inzetten.

Meer weten over deze training? Neem contact op met Anja