Training Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: “Signaleren, handelen en Communiceren”

Training  “Signaleren, handelen en Communiceren”.
Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingevoerd. In februari 2014 zijn er nog enkele aanpassingen in de wet op de meldcode gedaan, zoals de kindcheck en de veiligheidsrisicotaxatie. Let op: Vanaf 1 januari 2019 wordt de wet meldcode aangescherpt. Wat er voor u gaat veranderen, leest u onderaan op deze pagina.

Om echt een verschil te maken is het noodzakelijk dat beroepskrachten geschoold worden. Gebruik van de meldcode geeft professionals houvast bij het signaleren, en het in gang zetten van interventies.

Deze training richt zich op de kennis, attitude en vaardigheden, die nodig zijn om adequaat te kunnen signaleren, te handelen en in gesprek te gaan met de direct betrokkenen.

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en eer gerelateerd geweld. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd met inhoudelijke informatie.

Ter voorbereiding leest u de meldcode van uw organisatie door en neemt u deze mee naar de training.

De deelnemers krijgen een voorbereidende opdracht voorafgaand aan de training.

Afhankelijk van de leerwensen, stelt Anja een programma voor u vast op basis van de leerdoelen.
Onderstaand zijn de mogelijke onderwerpen die in de training worden gebruikt.

Module 1: Vroegsignaleren van zorg

 • definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen.
 • In kaart brengen van signalen
 • Waarden en normen
 • Risico en beschermende factoren
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Dossiervorming
 • Wegen van geweld
 • Kindcheck, basiszorg en veiligheid bij kinderen

Module 2: Zorgroute, hoe te handelen

 • Interne en externe zorgroute
 • Werkafspraken
 • Wie is waar verantwoordelijk voor
 • Samenwerking met externe partners, CJG ect.
 • Verwijsindex

 

Werken met eigen casuïstiek

Module 3: Communicatie

 • Communicatieve deelvaardigheden
 • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Zorg-verkennend, grens-stellend gesprek en slecht nieuwsgesprek
 • Signalen en zorgen delen met de klant

Module 4: Communicatie

 • Gehele bijeenkomst werken met een trainingsacteur.

Doelstellingen:

Kennis – U heeft inzicht in:

 • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld;
 • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld;
 • het op zorgvuldige omgaan met het vastleggen van informatie in het dossier en het delen van informatie;
 • de kindcheck;
 • het wegen van het geweld/zorg in stap 4 van de meldcode;
 • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Houding – U bent zich bewust:

 • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
 • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
 • van een basishouding die contact bevordert;
 • dat het bieden van steun voor opvoeders, kinderen en jongeren belangrijk is.

 

Vaardigheden – u kunt:

 • uw zorg bespreekbaar maken met de ouder;
 • een deskundige consulteren;
 • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld;
 • betrokkenen begeleiden naar hulp of Veilig Thuis;
 • handelen volgens de stappen van de meldcode.

 

Afhankelijk van de gekozen modules en de inhoud van de modules ontvangt u:

 • Digitale reader met alle actuele informatie over huiselijk geweld en de meldcode
 • Digitale reader communicatie
 • Een voorbereidende opdracht

 

Meer weten over deze training? Neem contact op met Anja